Ana içeriğe atla

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini performans programına uygun olarak hazırlamak.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman  programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi  çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasına destek olmak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak (Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu dâhil) ; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 • İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde  gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.